Skip to content

Stikstofplannen kabinet desastreus en onuitvoerbaar

Hoogeveen, 20 juni 2022

De plannen om stikstof te reduceren die het kabinet 10 juni jl. heeft gepresenteerd zijn desastreus en
onuitvoerbaar. Ze ondermijnen de toekomst van een vitale, sterke bedrijfstak die van grote waarde is
voor Nederland en hebben desastreuze gevolgen voor veel individuele melkveehouders en in zijn
algemeenheid voor de voedselvoorziening. Een kaalslag van het platteland dreigt.

 

Twee jaar geleden heeft de zuivelsector als onderdeel van de Coalitie Toekomstige Melkveehouderij
(CTM) concrete voorstellen gedaan voor een stikstofreductie van bijna 30 procent. Hier heeft het
kabinet tot op heden niets mee gedaan. Het is absurd dat de overheid deze plannen negeert. Nu de
uitvoering van het kabinetsbeleid verschuift naar de provincies, vraagt coöperatie DOC Kaas de
provinciale bestuurders om de voorstellen van de sector op te nemen in de gebiedsgerichte aanpak
en de uitvoering gezamenlijk op te pakken. Ook roepen wij de Tweede Kamer op om de
sectorplannen mee te nemen in de uitvoering van het kabinetsplan Nationaal Programma Landelijk
Gebied (NPLG). Dit om toekomstperspectief te bieden aan onze mooie sector en de gehele
zuivelketen!

 

Onze coöperatieve geschiedenis gaat terug tot 1895. Een periode waarin vrijwel alles is veranderd,
behalve de kleur van melk. De melkveehouderij is bij uitstek een sector waarin bedrijven overgaan
van generatie op generatie. Generaties die zich kenmerken door vakmanschap, ondernemerschap én
passie voor het vak waardoor de Nederlandse zuivelsector een van de meest duurzame en
innovatieve ter wereld geworden. Laten we dat koesteren en gezamenlijk tot een realistisch aanpak
komen. Aanstaande woensdag 22 juni zal hier met een landelijke actie aandacht voor worden
gevraagd.

 

Wij als coöperatie DOC Kaas zijn trots op onze (leden)melkveehouders en staan naast hen!