Skip to content

Algemene inkoopvoorwaarden

Van : DOC Kaas B.V. te Hoogeveen hierna te noemen DOC
Datum : januari 2019

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op al onze rechtshandelingen inzake de inkoop van goederen en diensten (hierna te noemen *de leverantie*). Alle andere voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee door DOC schriftelijk is ingestemd.

 

Artikel 2 – Aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer.

 1. Al onze orders en wijzigingsorders dienen bevestigd te worden door opdrachtnemer door retournering binnen 14 dagen van een ondertekende kopie van onze order of wijzigingsorder, tenzij in de opdracht een andere termijn is vermeld. DOC kan een order intrekken zolang opdrachtnemer niet schriftelijk heeft bevestigd.
 2. De opdrachtnemer is verplicht afwijkingen ten aanzien van DOC orders duidelijk schriftelijk kenbaar te maken.
 3. Als de afwijkingen in de respectieve orderbevestiging van de opdrachtnemer aanzienlijk zijn, vereist de sluiting van het contract de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van onze verantwoordelijke inkoopafdeling. De beginselen van de orderbevestiging zijn niet van toepassing
 4. De overdracht van de aan derden en de betrokkenheid van onderaannemers vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van DOC. De opdrachtnemer is onverminderd verantwoordelijk voor het nakomen van zijn prestatieverplichtingen door derden die door opdrachtnemer zijn ingeschakeld.

 

Artikel 3 – Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De Opdrachtnemer zal alle door DOC schriftelijk verzochte wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst uitvoeren die technisch verantwoord zijn.
 2. Indien een wijziging naar het oordeel van de opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is de opdrachtnemer verplicht DOC terzake schriftelijk binnen 7 dagen na de datum van het wijzigingsverzoek van DOC te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van DOC onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.

 

Artikel 4 – Garantie van kwaliteit en hoedanigheid van de leverantie

 1. De opdrachtnemer garandeert:
 2. dat de leverantie volledig is en geschikt is voor het doel en de functie waarvoor deze is bestemd en geschikt is voor gebruik in een voedingsmiddelen omgeving, dan wel, bij gebreke van een overeengekomen bestemming, waarvoor deze normaal gebruikt wordt;
 3. dat de leverantie geheel in overeenstemming is met de eisen zoals vervat in onze opdracht, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door DOC verstrekte documenten, alsmede dat de leverantie voldoet aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en vakmanschap.
 4. dat de goederen en/of dienstverlening, tenzij anders is bepaald, ten tijde van de levering voldoen aan de dan geldende stand van de technologie en de relevante wettelijke bepalingen, de voorschriften en richtlijnen van de autoriteiten, beroepsverenigingen en brancheorganisaties. Aanbevelingen van deze autoriteiten, die binnen een jaar regel worden, moeten in aanmerking worden genomen.
 5. dat, voor zover de leverantie wordt uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimtes en/of terreinen van de opdrachtnemer, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften, alsmede de door DOC of onze opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften zullen worden nageleefd;
 6. dat de leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoerings-, en/of materiaalfouten is, en dat voor de uitvoering van de tot de leverantie behorende werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig personeel worden gebruikt c.q. ingezet;
 7. dat indien de leverantie mede bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, de terbeschikkingstelling voldoet aan de wettelijke vereisten en de arbeidskrachten zullen voldoen aan de overeengekomen, of (indien terzake geen specifieke afspraken zijn gemaakt) aan de algemeen geldende eisen van vakbekwaamheid, en dat het overeengekomen aantal arbeidskrachten tijdens de overeengekomen periode voortdurend beschikbaar zal zijn.
 8. Indien in de overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt verwezen naar technische, veiligheids,- kwaliteits,- en/of andere voorschriften die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt de opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij hij DOC onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Indien niet conform deze voorschriften wordt gewerkt is opdrachtnemer aansprakelijk voor eventuele schade. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor in acht neming van de meest recente voorschriften.
 9. dat DOC schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen van productspecificaties en/of kwaliteitscertificaten van opdrachtnemer.
 10. Indien DOC constateert dat de leverantie niet geheel voldoet aan hetgeen opdrachtnemer conform de leden a. tot en met h. van dit artikel heeft gegarandeerd, is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim, tenzij deze kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
 11. Opdrachtnemer vrijwaart DOC voor alle aanspraken van derden voor zover die (mede) het gevolg zijn van het niet of onvoldoende voldoen aan de in lid 1 genoemde garanties.

 

Artikel 5 – Tussentijdse inspecties, keuringen, beproevingen

 1. DOC heeft te allen tijde het recht de leverantie of daartoe behorende zaken en/of werkzaamheden tussentijds te (doen) inspecteren, of te (doen) keuren en/of te (doen) beproeven en voortgangscontrole uit te (doen) voeren. De opdrachtnemer verstrekt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige personele en materiële hulp, verleent de door DOC aangewezen personen of instanties te allen tijde toegang tot de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd, en stelt een voor de tussentijdse inspectie, keuring of beproeving geschikte ruimte ter beschikking.
 2. Indien tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen zijn overeengekomen die op initiatief van de opdrachtnemer dienen plaats te vinden, dan deelt hij DOC het voorgenomen tijdstip van inspectie, keuring of beproeving steeds schriftelijk zodanig tijdig mede, zodat DOC, indien zij zulks wenst, daarbij aanwezig dan wel vertegenwoordigd kan zijn. Indien en voor zover is overeengekomen dat tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen op initiatief van DOC dienen plaats te vinden, dan is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Alle tussentijdse inspecties, keuringen en beproevingen zullen geschieden aan de hand van de eisen, voorschriften en documenten genoemd in Artikel 4.
 4. Alle op de tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen vallende kosten, met uitzondering van de kosten van DOC personeel en/of van andere personen die DOC als zijn vertegenwoordigers heeft aangewezen, zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Kan een tussentijdse inspectie, keuring of beproeving niet op het voorgenomen tijdstip plaatsvinden, of moet enige tussentijdse inspectie, keuring of beproeving worden herhaald, dan kan DOC de daaruit voor DOC voortvloeiende extra kosten op de opdrachtnemer verhalen indien en voor zover zodanig uitstel of zodanige herhaling aan hem toe te rekenen is. Een overeenkomstig recht komt de opdrachtnemer toe indien en voor zover zodanig uitstel of zodanige herhaling aan DOC of aan zijn opdrachtgever toe te rekenen is.
 5. In geval van afkeuring van de leverantie zal DOC opdrachtnemer een redelijke termijn geven om het afgekeurde te herstellen, dan wel vervangen. Indien de opdrachtnemer de afgekeurde leverantie niet binnen deze termijn herstelt of vervangt, is DOC gerechtigd de leverantie van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen ter ondervanging van de gevolgen van de gebrekkige leverantie. Hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en risico van de opdrachtnemer. De kosten voor het herstel of de vervanging (zowel door opdrachtnemer zelf als de ingeschakelde derde) alsmede de kosten die verband houden met het opnieuw uitvoeren van een keuring, komen voor rekening van de opdrachtnemer.
 6. Indien de opdrachtnemer ten behoeve van de leverantie onderaannemers of onder leveranciers inschakelt, zal hij de bepalingen genoemd in dit artikel ten behoeve van DOC aan deze onderaannemers of onder leveranciers doorbedingen.
 7. Tussentijdse inspectie, keuring of beproeving of het ontbreken daarvan, houdt geen aanvaarding in.

Indien de opdrachtnemer niet binnen 5 werkdagen de afgekeurde leverantie terugneemt, heeft DOC het recht de leverantie voor rekening van de opdrachtnemer aan laatstgenoemde te retourneren.

 

Artikel 6 – Eindkeuring, eindbeproeving en aanvaarding

 1. Schriftelijke goedkeuring door DOC van de leverantie geldt als aanvaarding daarvan, onverminderd het bepaalde in lid d. van dit artikel.
 2. Wordt de leverantie onderworpen aan een eindkeuring of eindbeproeving dan zijn de bepalingen, vervat in Artikel 5 van de overeenkomstige toepassing met uitzondering van het bepaalde in Artikel 5, lid g.
 3. Indien en voor zover de leverantie eigenschappen dient te bezitten waarvan de aanwezigheid pas na opstelling, montage of inbouw van de leverantie kan worden vastgesteld, dan zal de eindkeuring of eindbeproeving plaatsvinden zodra dit mogelijk is.
 4. Tenzij anders overeengekomen maken certificaten, attesten, montagevoorschriften, onderhouds-, en bedieningsvoorschriften, tekeningen of andere documenten en het geven van trainingen en instructie deel uit van de leverantie en wordt aanvaarding niet geacht te hebben plaatsgehad voor levering c.q. het geven hiervan heeft plaatsgevonden.
 5. De opdrachtnemer verleent DOC het recht de leverantie ook vóór de aanvaarding daarvan te gebruiken.

 

Artikel 7 – Verpakking en verzending

 1. De opdrachtnemer zal de leverantie zodanig verpakken en/of beveiligen, dat deze bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereikt en aldaar veilig kan worden gelost. Eventueel door DOC aan de verpakking en/of beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen door de opdrachtnemer zorgvuldig in acht worden genomen. Verpakking dient aan de relevante wettelijke voorschriften te voldoen.
 2. De opdrachtnemer zal de instructies van DOC ter zake van conservering, labelen, verzenden en verzekeren van het transportrisico en mede te leveren verzendingsdocumenten stipt opvolgen.
 3. Zendingen die niet aan het in lid a en/of in lid b bepaalde voldoen, kunnen door DOC geweigerd worden.
 4. DOC behoudt zich het recht voor emballage voor rekening en risico van de opdrachtnemer aan deze te retourneren, tegen creditering van het daarvoor door de opdrachtnemer aan DOC in rekening gebrachte bedrag.
 5. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport) verpakkingsmateriaal is een verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Indien op verzoek van opdrachtnemer verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor rekening en risico van opdrachtnemer.

 

Artikel 8 – Overgang van eigendom en risico

 1. Alle leveringen geschieden DDP Hoogeveen, conform meest recente Incoterms. Voor zover in deze Algemene Inkoopvoorwaarden of in de overeenkomst niet anders is bepaald, gaan de eigendom van en het risico voor de leverantie op DOC over bij de aflevering daarvan aan DOC op de overeengekomen plaats. Ingeval van betalingen die vóór feitelijke aflevering plaatsvinden, verklaren partijen dat de eigendom op het moment van betaling op DOC overgaat ten belope van de betaling. Vanaf de betaling houdt de opdrachtnemer de goederen voor DOC.
 2. Opdrachtnemer zal de goederen tot op de plek van opslag of montage afleveren.
 3. Ingeval DOC goederen ter beschikking stelt aan opdrachtnemer ter bewerking of verwerking, dan wel ter vereniging of vermenging met goederen niet aan DOC in eigendom toebehorend, dan blijft DOC eigenaar respectievelijk wordt DOC eigenaar van de aldus ontstane goederen. Opdrachtnemer is verplicht deze goederen duidelijk gemerkt onder zich te houden en draagt daarvoor het risico tot het tijdstip van aflevering van de goederen aan DOC.
 4. Ingeval DOC goederen ter beschikking stelt aan opdrachtnemer om deze te monteren of om de reeds gemonteerde goederen te beproeven of in bedrijf te stellen, en in geval DOC opdraagt supervisie op de montage van deze goederen te verrichten, draagt opdrachtnemer het risico voor de goederen vanaf de terbeschikkingstelling tot aan aanvaarding van de leverantie door DOC. Indien opdrachtnemer zowel de goederen op de bouwplaats levert als monteert c.q. de supervisie daarover heeft, draagt hij het risico voor de goederen ononderbroken tot de aanvaarding daarvan door DOC.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de oplevering van diensten doordat de opdrachtnemer schriftelijk aan DOC verzoekt (het product van) de diensten op te nemen en DOC vervolgens (het product van) de diensten aanvaardt. Oplevering van afzonderlijke onderdelen van (het product van) de diensten zal alleen plaatsvinden indien dit is overeengekomen. Na opneming deelt DOC zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtnemer mee of (het product van) de diensten al dan niet is/zijn goedgekeurd, in geval van afkeuring onder opgave van de reden daarvan. Eventuele gebreken zullen zo spoedig mogelijk door de opdrachtnemer worden hersteld.

 

Artikel 9 – Levertijd

 1. Nakoming van de in de overeenkomst vastgelegde tijdstip(pen) of daarna schriftelijk overeengekomen tijdstip(pen) is een voor opdrachtnemer essentiële verplichting. Zolang opdrachtnemer niet volledig en deugdelijk aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, is geen sprake van tijdige nakoming.
 2. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting van de leverantie.
 3. Voldoet de opdrachtnemer niet aan het bepaalde in lid a, dan is DOC gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd zijn verdere rechten de overeenkomst geheel of ten aanzien van het niet tijdig afgeleverde deel daarvan te ontbinden en op kosten van de opdrachtnemer door een derde te doen verrichten (zie ook artikel 14).
 4. Voldoet de opdrachtnemer niet aan het bepaalde in lid a, dan is DOC gerechtigd om, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, een boete te heffen van een tien procent (10 %) van de waarde van de opdracht voor elke week dat opdrachtnemer te laat is met de levering van een leverantie. Hierbij geldt een limiet van vijftig procent (50 %) van de totale koop of aannemingssom, een en ander onverminderd het recht van DOC op vergoeding van alle kosten, schades en interesten ter zake door DOC geleden en onverminderd het recht op nakoming.
 5. In het geval het niet nakomen van het bepaalde onder a. leidt tot een (tijdelijk) verlaagde productiecapaciteit van de door of in opdracht van DOC geëxploiteerde fabrieken, is DOC gerechtigd om, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, een boete te heffen van honderdduizend euro per dag of gedeelte daarvan waarop de levering nog niet volledig en deugdelijk heeft plaatsgevonden, onverminderd haar recht om volledige schadevergoeding en/of nakoming te vorderen. DOC is daarnaast gerechtigd om, op kosten van opdrachtnemer, al datgene te doen dat DOC geraden acht om zo snel mogelijk weer te kunnen beschikken over de volledige productiecapaciteit.
 6. Opdrachtnemer zal, zodra zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn waardoor hij aan de verplichting als volgens lid a niet kan voldoen, DOC onverwijld schriftelijk mededeling hiervan doen, met vermelding van de aard van deze omstandigheden, de door hem getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur der vertraging, bij gebreke waarvan hij zich later op deze omstandigheden niet meer kan beroepen. Een beroep op de overmacht zal opdrachtnemer niet vrijstaan, indien hij niet aan deze verplichting heeft voldaan.
 7. DOC heeft het recht de leverantie uit te stellen. Opdrachtnemer zal in dit geval, op eigen kosten, de goederen deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

 

Artikel 10 – Garantie tot herstel van gebreken

 1. Onverminderd de wettelijke rechten van DOC garandeert de opdrachtnemer de afwezigheid van alle gebreken welke zich aan de leverantie mochten voordoen gedurende twee jaar na aanvaarding of ingebruikname van de leverantie of van het object waarvoor deze bestemd is, waarbij de laatste van deze gebeurtenissen de garantietermijn doet ingaan tenzij een andere termijn in de overeenkomst is opgenomen. De opdrachtnemer verbindt zich binnen de garantietermijn gebleken gebreken ten spoedigste, in ieder geval binnen de door DOC bij aanzegging gestelde redelijke termijn, doch in ieder geval binnen twee weken, te herstellen door middel van reparatie of vervanging, ter keuze van de opdrachtnemer, zonder kosten voor DOC.
 2. De opdrachtnemer is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt dienen te worden om herstel van de gebreken waarvoor hij krachtens het sub a. bepaalde aansprakelijk is, te bewerkstelligen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot in- en uitbouwen, vervoer en dergelijke. Indien opdrachtnemer aantoont, dat de gebreken niet het gevolg zijn van fouten in het ontwerp of de uitvoering van de leverantie of, voor zover de leverantie uit goederen bestaat, van ondeugdelijke materialen, is zij gerechtigd om een redelijke vergoeding te vorderen voor de redelijke directe kosten verbonden aan het herstel van de gebreken. Eventueel uit niet tijdig herstel van de gebreken voortvloeiende schade is voor rekening van opdrachtnemer.
 3. Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, zomede in spoedeisende gevallen, heeft DOC het recht voor rekening en risico van de opdrachtnemer het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten, mits de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.
 4. De periode bedoeld in de eerste alinea van het voorgaande lid a. wordt verlengd met de tijd gedurende welke van de leverantie, of van het object waarvoor deze bestemd is, wegens een aan de opdrachtnemer toe te rekenen gebrek, niet het beoogde gebruik kan worden gemaakt. Voor de herstelde of vervangende delen van de leverantie begint de periode als bedoeld in lid a, eerste alinea, opnieuw te lopen vanaf het tijdstip van ingebruikstelling na herstel.
 5. De eigendom van en het risico voor, op de grond van bovenbedoelde herstelverplichting, vervangen goederen berusten bij de opdrachtnemer vanaf het tijdstip van vervanging. Opdrachtnemer dient deze goederen aan DOC voor onderzoek ter beschikking te stellen.
 6. Behalve wanneer DOC opzet of grove schuld is te verwijten, wordt verlies van of schade aan hulpmiddelen en gereedschappen die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de leverantie gebruikt, door de opdrachtnemer gedragen.
 7. De bepalingen volgens de voorgaande leden van dit artikel en/of volgens de overige artikelen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden laten de overige wettelijke gevolgen van niet-nakoming onverlet.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid/ Vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk jegens DOC voor alle schade als gevolg van een tekortkoming van of voor rekening of risico van opdrachtnemer, dan wel als gevolg van een gebrekkige leverantie.
 2. De te vergoeden schade omvat in ieder geval alle gevolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van vertraging, (gedeeltelijke) stillegging van de door of in opdracht van DOC geëxploiteerde fabrieken, besmetting en verlies van rendement.
 3. Opdrachtnemer is verplicht zich te verzekeren tegen naar verkeersnormen passende en gebruikelijke voorwaarden voor aansprakelijkheid jegens DOC.
 4. De opdrachtnemer vrijwaart DOC voor vorderingen van derden wegens vertraging in de levering en/of gebreken van de te leveren en geleverde goederen en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte hulpmiddelen, respectievelijk wegens handelen of nalaten van de opdrachtnemer, diens personeel of anderen, door hem bij de uitvoering van de leverantie betrokken.
 5. Ingeval de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, vrijwaart opdrachtnemer DOC voorts voor zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever of derden wegens het niet naleven door opdrachtnemer c.q. diens onderaannemer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
 6. In het geval het niet nakomen van enige verplichting van opdrachtnemer leidt tot een (tijdelijk) verlaagde productiecapaciteit van de door of in opdracht van DOC geëxploiteerde fabrieken, is DOC gerechtigd om, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, een boete te heffen van honderdduizend euro per dag of gedeelte daarvan waarop de levering nog niet volledig en deugdelijk heeft plaatsgevonden, onverminderd haar recht om volledige schadevergoeding en/of nakoming te vorderen. DOC is daarnaast gerechtigd om, op kosten van opdrachtnemer, al datgene te doen dat DOC geraden acht om zo snel mogelijk weer te kunnen beschikken over de volledige productiecapaciteit..

 

Artikel 12 – Eigendom van risico en zorg voor hulpmiddelen, tekeningen, etc.

 1. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, vormen, matrijzen, kalibers of specifieke gereedschappen, nodig voor de uitvoering van de leverantie, die door DOC aan de opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld of die door hem op de kosten van DOC worden vervaardigd of aangeschaft, zijn, blijven, of worden eigendom van DOC.
 2. De opdrachtnemer houdt deze hulpmiddelen duidelijk als het eigendom van DOC gemerkt, als bruiklener onder zich, houdt deze in goede staat en draagt daarvoor alle risico’s, een en ander totdat de hulpmiddelen aan DOC zijn afgeleverd.
 3. De opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen uitsluitend gebruiken of doen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Hij zal bedoelde hulpmiddelen zonder onze schriftelijke toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken, kopiëren of vermenigvuldigen, noch in enigerlei vorm of op enigerlei wijze aan derden afstaan, of voor derden toegankelijk maken.
 4. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is opdrachtnemer verantwoordelijk voor het risico van verlies of verslechtering van de hulpmiddelen.

 

Artikel 13 – Overdracht van rechten en verplichtingen, uitbesteding

 1. De opdrachtnemer zal zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOC. Zodanige toestemming laat onverlet alle verplichtingen voor de opdrachtnemer uit de overeenkomst voortvloeiende.
 2. In gevallen van overdracht c.q. uitbesteding aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de overeenkomst van de opdrachtnemer is deze verplicht aan DOC te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van B.T.W., loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.

 

                 

Artikel 14 – Ontbinding en beëindiging

 1. In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien de Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer verplichtingen krachtens de overeenkomst, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtnemer in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens DOC te voldoen, heeft DOC het recht zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van haar eigen verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtnemer, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar verdere rechten. Hetzelfde geldt in geval van faillissement, surseance van betaling, geheel of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, intrekking van eventuele vergunningen, verlies van enige andere voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde eigenschap, overdracht van de onderneming dan wel beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken van de onderneming bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst. DOC heeft het recht om hieruit voortvloeiende schade en kosten te claimen bij opdrachtnemer en reeds gedane betalingen terug te vorderen. Onverminderd het in de vorige alinea bepaalde is DOC te allen tijde gerechtigd de order geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In zulk een geval zal DOC opdrachtnemer uitsluitend de kosten gemaakt voorafgaande aan de beëindiging, aangevuld met een redelijk bedrag voor overhead en winst vergoeden.
 2. Alle vorderingen die DOC in deze gevallen op de opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 

Artikel 15 –  Prijs, facturering en betaling

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald zal de overeengekomen prijs vast en bindend zijn. Meer- en minderwerk worden door DOC slechts erkend indien vooraf schriftelijk overeengekomen.
 2. Facturering van reguliere leveranties vindt plaats na levering. Betaling van onbetwiste facturen vindt plaats na 60 dagen na factuurdatum.
 3. Tenzij anders overeengekomen vindt facturering van investeringsgoederen plaats conform het volgende schema:
  1. 30% bij opdracht
  2. 30% bij levering
  3. 30% bij inbedrijfstelling
  4. 10% 30 dagen na oplevering en overhandiging van ‘As Built’ documentatie.
  5. Opdrachtnemer zal aan DOC een bankgarantie overhandigen ten bedrage van 30% van de totale opdrachtsom. Deze bankgarantie dient een looptijd te hebben vanaf eerste betaling tot en met overdracht van eigendom en risico.
 4. DOC zal slechts overgaan tot betalen van de in artikel 15C-3 en 15C-4 bedoelde termijnen zodra het werk door opdrachtnemer naar genoegen van DOC is opgeleverd en/of de opdracht naar genoegen van DOC door opdrachtnemer is uitgevoerd.

 

Artikel 16 – Verrekening

DOC is gerechtigd op geld waardeerbare vorderingen van de opdrachtnemer op hen te verrekenen met dito vorderingen van DOC en andere tot het concern van DOC behorende dochterondernemingen op de opdrachtnemer.

 

Artikel 17 – Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is uitsluitend DOC de rechthebbende met betrekking tot alle industriële en intellectuele eigendomsrechten betreffende de leverantie waarop de overeenkomst betrekking heeft. De Opdrachtnemer vrijwaart DOC voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze rechten en zal aan DOC alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden.
 2. De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van DOC eraan meewerken en al het nodige doen om de in het vorige lid van dit artikel bedoelde rechten ten behoeve van DOC te vestigen en/of te bekrachtigen. Leveranties die door de Opdrachtnemer in opdracht van of in samenwerking met DOC al dan niet in zijn eigen onderneming zijn ontwikkeld, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOC niet worden vervaardigd ten behoeve van derden of aan derden worden geleverd.
 3. De Opdrachtnemer staat ervoor in, dat de leverantie geen inbreuk maakt op enig recht van industriële of intellectuele eigendom van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart DOC voor alle aanspraken te dezer zake en zal aan DOC alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden, tenzij de inbreuk het gevolg is van een door DOC voorgeschreven ontwerp.
 4. Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde, is DOC gerechtigd een direct opeisbare boete ad 5000 euro van opdrachtnemer te hebben voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete zal door opdrachtnemer direct worden voldaan na mededeling daarvan door DOC aan opdrachtnemer. De boete laat onverlet dat DOC haar schade per overtreding in volle omvang kan verhalen op opdrachtnemer.

 

Artikel 18 – Geheimhouding

De opdrachtnemer is verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden ten aanzien van al hem uit hoofde van de overeenkomst ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van DOC in de ruimste zin des woords, hieronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, schema’s, ontwerpen, foto’s of ander beeldmateriaal en dergelijke. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om in de brochures, advertenties, of anderszins in media of brieven en dergelijke het bestaan van de overeenkomst aan derden bekend te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DOC. De Opdrachtnemer staat er jegens DOC voor in dat ook haar personeel en andere personen die door de Opdrachtnemer bij het werk worden betrokken zich houden aan deze geheimhoudingsverplichtingen. In gevallen waarin de hiervoor genoemde geheimhoudingsverplichtingen worden geschonden heeft DOC het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 19 – Arbitrage

Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan het oordeel van arbiters, benoemd en uitspraak doende overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te Rotterdam. Wanneer dit scheidsrecht mocht komen te ontbreken, zal de meest gerede partij zich wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam met het verzoek drie scheidslieden te benoemen, die het geschil zullen afdoen overeenkomstig de statuten van het N.A.I.. In afwijking van het voorgaande is DOC gerechtigd geschillen voor te leggen aan de gewone rechter, in welk geval de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen bevoegd is.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepaling van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980, Tractatenblad 1981,84 en 1966,61 zijn uitgesloten.

 

Artikel 21 – Technische specificatie

Op de levering zijn de volgende technische specificaties, voorwaarden en voorschriften van toepassing: a. DOC Kaas Engineering Standaard, Technische Specificatie TD 000.001

 1. Huisregels DOC Kaas, DOC documenten PO 104.001 en 002

 

Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met de voorgaande technische specificaties, voorwaarden en voorschriften en is gehouden om eventuele aanvullingen of veranderingen daarvan zelfstandig bij te houden.