Skip to content

Energie & Klimaat

Energie & Klimaat

Samen op weg naar een klimaatneutrale en emissiearme melkveehouderij – dat is een belangrijk doel van de Nederlandse zuivelsector.

 

Onze melkveehouders dragen hieraan bij door energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. Maar ook door duurzame energie op te wekken en klimaatneutraal te groeien.

Energie & klimaat

Familie Roeleveld uit Beuningen

Het landbouwbedrijf van de familie Roeleveld uit Beuningen focust op drie elkaar versterkende takken; melkvee en landbouw, energieproductie en natuurbeheer. Hans Roeleveld: “Wij willen een zo klein mogelijke CO2 footprint en zetten laagwaardige, plantaardige energie zo efficiënt mogelijk om in hoogwaardige dierlijke eiwitten: zuivel. En hierbij heeft de koe een cruciale, verbindende rol.”

Energie & klimaat

“Wij geloven in een voedselsysteem waar dier, plant en natuur elkaar kunnen versterken. En willen laten zien dat niet alleen plantaardig eiwit maar ook dierlijk eiwit kan worden geproduceerd met minimale klimaatimpact.”

 

Landbouwbedrijf Hasman B.V. is een echt familiebedrijf dat wordt gerund door de twee broers Hans en Alfons Roeleveld, een zoon en schoonzoon. Daarnaast werken ook enkele andere familieleden parttime mee op het bedrijf en zijn er melkers op afroep. Hans: “Wij houden 400 melkkoeien en 90 stuks jongvee. De koeien grazen in de zomer op de percelen rond de boerderij. We hebben 180 ha in eigendom en losse pacht, en zo’n 80 ha beschikbaar via derden voor voeropbrengst en mestafvoer.”

Energie & klimaat

Biogas

Landbouwbedrijf Hasman B.V. is energiepositief. “Wij produceren biogas en zonne-energie, die laatste energiebron is voornamelijk voor eigen verbruik. Maar de twee woonhuizen en de stallen op het erf zijn ook aardgasvrij’’, vertelt Hans. “We hebben sinds 2019 een mestvergister en zijn geheel overgegaan op biogas. Alle mest die we in de stal opvangen gaat zo snel mogelijk de vergister in. Ook voerresten en minderwaardig gras – alles wat de koe niet lekker vindt – van zowel ons eigen gras – en natuurland als van natuurgebieden die we voor derden beheren, gaan naar de mestvergister. Het digestaat, de vergiste biomassa, gebruiken we als mest op ons eigen land.”

Energie & klimaat

“Samen met vijf andere boeren zijn wij onderdeel van een energiecoöperatie – een boereninitiatief. We hebben alle zes een vergister op de boerderij en produceren biogas. Van de vergisters lopen leidingen rechtstreeks naar twee bedrijven in de buurt die het grootste deel van het biogas afnemen. Zij krijgen 24/7 geleverd en gebruiken het gas meteen. In totaal wekt ons landbouwbedrijf jaarlijks zo’n 2,4 megawatt op in de vorm van biogas en zonne-energie.”

Energie & klimaat

Natuurbeheer

De natuurbeheertak is een beetje uit nood geboren, legt Hans uit. “We zijn gevestigd in wat nu een Natura 2000 gebied is en een deel van onze landbouwgrond wordt omgezet in natuurgrond. Die hebben wij nog steeds in eigendom en beheren we ook zelf. Maar we doen ook het natuurbeheer voor particulieren met een landgoed in deze omgeving. We maaien de kruidenrijke akkers en de beste opbrengst wordt gevoerd aan onze koeien. Het laagwaardige deel van de opbrengst gaat als strooisel in de ligboxen of in de vergister.’’

 

“Teruggerekend naar de CO2 uitstoot per koe hebben wij een hele lage footprint, of misschien wel geen.”