Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen
DOC Kaas hecht waarde aan een duurzame bedrijfsvoering die rekening houdt met mens, dier en omgeving. Dit geldt zowel voor de onderneming DOC Kaas als voor de aangesloten leden-melkveehouders. 

I. DUURZAAMHEID VOOR DE LEDEN-VEEHOUDERS

Milkmaster
Duurzaam ondernemen zit in de genen van melkveehouders. Van generatie op generatie worden melkveebedrijven voortgezet met oog voor mens, dier en omgeving. Om deze activiteiten inzichtelijk te maken en verder te stimuleren, heeft DOC Kaas sinds 2014 voor haar leden-veehouders een duurzaamheidsprogramma ontwikkeld, Milkmaster genaamd. Milkmaster is een programma waarbij leden-melkveehouders werken aan de vier thema’s: Diergezondheid & Dierwelzijn, Milieu & Biodiversiteit, Energie & Klimaat en een Maatschappelijke betrokkenheid. Middels een puntensysteem kunnen veehouders een duurzaamheidstoeslag op hun melkgeld ontvangen.

Milkmaster is gebaseerd op de doelen van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband tussen zuivelondernemingen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en LTO Nederland.

Weidegang
Grazende koeien zijn kenmerkend voor het Nederlandse landschap. De belangstelling voor zuivelproducten gemaakt van weidemelk neemt toe en DOC Kaas speelt hier met de productie van weidekaas op in. Leden-melkveehouders die hun melkkoeien gedurende ten minste 120 dagen per jaar, minimaal zes uur per dag in de wei laten grazen (of minimaal 120 dagen, minimaal 720 uur per jaar), hebben recht op een weidegangtoeslag. Ook voor deelweidegang, waarbij minimaal 25% van het rundvee ten minste 120 dagen per jaar in de wei komt, ontvangen leden-melkveehouders een toeslag op hun melkgeld.

II. DUURZAAMHEID BIJ DE ONDERNEMING DOC KAAS

Zorgsysteem

-       Het deelnemen aan werkgroepen, commissies, en bilaterale overleggen met individuele partijen als leveranciers, adviseurs of marktpartijen, met als doel de mogelijkheden te verkennen tot vergroening / verduurzaming van de energievoorziening zonder de concurrentiepositie uit het oog te verliezen;

-       Het voorkomen/beperken van afval;

-       Het vrijgekomen afval zo goed mogelijk gescheiden aanleveren aan de ontdoener om de mogelijkheden tot hergebruik te stimuleren; 

-       Het toepassen van gestructureerd preventief onderhoud met als doel:

  • Optimaal gebruik van grond- en hulpstoffen;
  • Voorkomen van verliezen;
  • Beperken van emissies;

-       Daar waar mogelijk en zinvol worden onderaannemers, leveranciers en klanten gestimuleerd eveneens een duurzame bedrijfsvoering toe te passen.

Het voorgaande borgen we via het milieuzorgsysteem. Dit milieuzorgsysteem is opgezet volgens de internationale norm ISO 14.001:2015, met daarin een facetten uit de norm ISO 50.000 met betrekking tot energiezorg, wat vervolgens is gecertificeerd in het Nederlandse systeem van CO2-reductiemanagement. Eén van de belangrijkste kenmerken van deze internationale normen is dat door het toepassen van deze zorgsystemen een bedrijf wordt gestimuleerd tot continu verbeteren van het milieumanagementsysteem en de milieuprestaties.

RMO vervoer
Iedere dag gaan de RMO’s (Rijdende Melk Ontvangst) van DOC Kaas erop uit om de melk bij de leden-melkveehouders te halen en vervolgens te lossen bij de fabriek. Inmiddels heeft DOC Kaas voor het vervoer van de ledenmelk zes zogeheten Euro 6 trucks in gebruik genomen. Deze trucks voldoen aan de meest recente emissienorm in Europa, waardoor de belasting van het milieu door schadelijke stoffen verder wordt gereduceerd. Zo stoten deze generatie trucks aanzienlijk minder stikstofoxiden (NOx) uit. Daarnaast is er sprake van een gunstiger brandstofverbruik vergeleken met Euro 5 trucks.

Na de fusie met de Duitse zuivelonderneming DMK GROUP per 1 april 2016 worden er efficiency-voordelen gerealiseerd met het vervoer van de ledenmelk. Een deel van de melk van Duitse leden-melkveehouders van DOC Kaas – die dus in Duitsland wonen – wordt gelost bij fabrieken van DMK in Duitsland. Hierdoor rijden de RMO’s van DOC Kaas gemiddeld zo’n 15.000 kilometer minder per maand. Per 2019 is het vervoer van DOC geïntegreerd in het vervoer van DMK. Dit wil zeggen dat de vervoerder van DOC Kaas melk ophaalt bij zowel DOC als DMK ledenmelkveehouders en dat DMK melk ophaalt bij zowel DOC als DMK ledenmelkveehouders. Per Oktober 2020 heeft iedere vervoerder van DMK een eigen gebeid aangewezen gekregen met zowel DMK als DOC ledenmelkveehouders. MTT haalt nu dus melk op in een bepaald gebied in Duitsland, hierdoor wordt er winst gehaald op kilometers en op efficiëntie.

Warmtekrachtcombinatie
De productielocatie van DOC Kaas op het Zuivelpark in Hoogeveen beschikt over een eigen energiecentrale. Door het gebruik van een warmtekrachtcombinatie (WKC) wordt gelijktijdig elektriciteit (kracht) en stoom (warmte) geproduceerd. De gasturbine levert uit aardgas elektriciteit, waarbij de hete uitlaatgassen van de turbine in een stoomketel wordt geblazen. In deze ketel wordt het water onder invloed van de hete uitlaatgassen omgezet in stoom. Het totaal rendement van de WKC (elektriciteit + warmte) uit aard- gas komt uit op ± 90%, terwijl elektriciteitscentrales in Nederland uitkomen op een rendement dat onder de 50% ligt.

Weivalorisatie op één locatie
Van de wei die ontstaat tijdens de productie van onze kaas, worden hoogwaardige ingrediënten gemaakt voor onder meer de voedingsindustrie. DOC Kaas heeft voor de verwaarding van de wei met Volac International een joint venture gesloten. Wheyco Nederland verwerkt de kaaswei van DOC Kaas tot voedingsingrediënten voor diverse markten en producten. Wheyco en DOC Kaas zijn beide gevestigd op het Zuivelpark in Hoogeveen. De aanvoer van melk, de productie van kaas en de verwerking van wei vindt dus plaats op één locatie hetgeen een duurzame en kostenefficiënte weivalorisatie borgt.

Reductie afvalwater
DOC Kaas streeft tezamen met wheyco naar een maximaal hergebruik van water.

Door middel van indampen wordt het water uit de wei (vrijgekomen uit de melk tijdens de kaasbereiding) onttrokken. Dit water (condensaat genoemd) wordt met behulp van een geavanceerde membraaninstallatie opgewerkt tot proceswater en wordt binnen de gehele kaasfabriek gebruikt. Het uitgekiende proceswaternetwerk resulteert tevens in een reductie van de hoeveelheid afvalwater.

Ook heeft dit complexe proceswaternetwerk een gunstig effect op het energieverbruik. DOC Kaas is met haar proceswaternetwerk in staat om water van verschillende temperaturen in aparte watertanks te bufferen. Door warm water te gebruiken voor het opwarmen van processtromen en koud water voor het koelen, verbruikt DOC Kaas minder energie.

Enkele feiten
• Hergebruik van water levert op jaarbasis een besparing op van circa 800 miljoen liter water
• Dit is gelijk aan een rij met water gevulde tankwagens van Groningen tot Maastricht, bumper aan bumper