Skip to content

Bekendmaking voorschotmelkprijs
februari 2023

Hoogeveen, 31 januari 2023

Maximum voorschotmelkprijs februari € 57,28 per 100 kg

De maximale voorschotmelkprijs van DOC Kaas voor de maand februari bedraagt € 57,28 per 100 kg excl. btw, bij een jaarleverantie van 1.100.000 kg melk met 4,45 % vet en 3,58 % eiwit. De voorschotmelkprijs voor februari daalt daarmee € 7,55 per 100 kg ten opzichte van januari. De vet- en eiwitprijzen voor februari zijn beide € 6,834 per kg.

Vraaguitval
De melkprijs voor februari van DOC Kaas/DMK daalt hiermee sterk. De belangrijkste reden hiervoor is de recente vraaguitval door de retail voor de witte zuivel en kaas. Retailcontracten worden voor perioden van een half jaar afgesloten en de recent afgesloten retailprijzen liggen op een hoog niveau. De volumes worden echter bij lange na niet afgenomen door de retailers. We hadden rekening gehouden met vraaguitval, maar niet in deze mate. Dit beeld is eind december ontstaan en heeft zich doorgezet in januari. Gevolg hiervan is dat DMK voor deze volumes andere afzetkanalen moet zoeken op de internationale markten tegen aanzienlijk lagere opbrengstprijzen. Daar komt bij dat er sprake is vaneen hogere melkaanvoer met hogere gehalten. Een gevolg van de huidige situatie is dat de voorraden van zuivelproducten oplopen, hetgeen een effect heeft op het resultaat van DMK.
Naast het feit dat de melkprijsdaling voor februari erg teleurstellend is, betreuren we ook dat we de afgelopen periode andere signalen aan u hebben afgegeven. Signalen dat de melkprijs minder hard zou dalen dan nu het geval is. We hebben verwachtingen uitgesproken op basis van de marktsituatie zoals die toen voorzien werd. Helaas pakt dit anders uit. Als gevolg van de actuele marktsituatie heeft DMK met een negatief resultaat over januari te maken, een correctie hiervan is meegenomen in de melkprijs voor februari.

Opbrengstprijzen onder druk
De eerste reacties van de zuivelmarkt op de hoge melkprijzen dienden zich al in het 3e kwartaal van vorig jaar aan. Niet alleen bij de retail werd dit voorzichtig zichtbaar, ook bij de industriële klanten nam de vraag af. En onder invloed van de hoge inflatie daalde de koopkracht in diverse exportlanden, wat de vraag naar zuivel afremde. Hierbij speelde de afname van de vraag uit China een grote rol. Dit leidde tot een wereldwijde onbalans tussen vraag en aanbod met druk op de opbrengstprijzen. Dalende prijzen voor magere melkpoeder, kaas en boter waren het gevolg. Dit werd nog verder versterkt door de hogere melkaanvoer in het 4e kwartaal. Blokboter ligt op dit moment meer dan 30% onder de piek van vorig jaar, magere melkpoeder en kaas ca. 40 %. Al met al staat de markt enorm onder druk. We ontkomen er nu niet aan om de melkprijs fors te verlagen.

Ondanks de druk op de internationale zuivelmarkt heeft DMK de melkprijzen t/m december stabiel hoog kunnen houden. Waar in België de zuivelondernemingen al in november lagere melkprijzen noteerden en ook in Duitsland in december de meeste zuivelondernemingen hun melkprijs fors naar beneden hebben bijgesteld, heeft DMK dit vanaf januari gedaan, waarbij er in november nog sprake was van een stijging van de melkprijs van DMK. In de melkprijs van februari zit hierdoor achteraf bezien een inhaaleffect. Om melkprijzen van zuivelondernemingen met elkaar te vergelijken is het zaak dit over een langere periode te doen en niet op basis van een maand. De gemiddelde maximale melkprijs van DOC Kaas over de maanden januari en februari samen zit op € 61,06.

Zoals aangegeven vinden wij de melkprijscorrectie zeer teleurstellend. Naar het zich nu laat aanzien is een stabilisatie of zelfs herstel pas aan de orde als er sprake is van een merkbare opleving van de (retail)markt of een dalende melkaanvoer waardoor vraag en aanbod weer in balans komen.